Het tijdschrift BRES wijdde nummer 324 (eind 2020) aan 'Ontdekkingen'. In water valt veel te ontdekken. Hierover is een korte beschouwing gegeven als ware het een eindeloze ontdekkingsreis. Klik hier voor het artikel.

In het tijdschrift H2O verschijnt een serie artikelen over de intrinsieke aspecten van water, van waterkwaliteit. Hierbij gaat het niet om in water aanwezige en opgeloste stoffen of aanwezige organismen, maar om de eigenschappen van het water (H2O) zelf. Moleculaire bouw (vorm) en energetische trilling (frequentie) liggen ten grondslag aan de bio-energetische waterkwaliteit. Na een algemene introductie verscheen als 2e (samen met Frank Silvis) een artikel over radiësthesie. Artikelen 3 en 4 zijn samen met Hans van Sluis geschreven. In deze beide artikelen is ingezoomd op beelden, die de bio-energetische waterkwaliteit in verschillende vormen toont. Hier het 3e artikel in deze serie. Samen met het 4e artikel geeft dit een vrijwel compleet beeld van beeldvormende aspecten van de bio-energetische waterkwaliteit. Of anders gezegd: een vrijwel compleet beeld van hoe de bio-energetische waterkwaliteit zich kan uitdrukken in beelden.

Deze literatuurlijst geeft een overzicht van de publicaties van Theo Claassen (en mede-auteurs), voor de periode 1973 (zijn doctoraalgedeelte van de studie Biologie) tot 2021. Naast talrijke artikelen verscheen in 2008 het boek Bespiegelingen van een Schrijvertje en in 2014 (bij het afscheid van Wetterskip Fryslân) Een duistere geschiedenis opgehelderd. In 2019 verscheen bij Obelisk Boeken Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd.

In het tijdschrift De Natuur Uw Arts (DNUA) is dit artikel opgenomen. Heilzaam water van levensbelang geeft als ondertitel aan wat het belang is van voldoende en gereinigd water. Niet alleen schoon, gezuiverd water, maar ook bio-energetisch heilzaam water doet ons goed.

Water, oppervlaktewater en drinkwater, is niet alleen medium voor chemische stoffen of biologische organismen. Uiteraard kunnen algen, micro- en macrofauna, vissen en waterplanten niet zonder water en bevat ons drinkwater van nature een aantal basisstoffen, zoals relevante macro-ionen, water op zich, H2O in meervoud, heeft ook z'n eigen specifieke kwaliteiten. In deze samenvatting (H2O nr 4 april 2020) wordt dit toegelicht. Deze samenvatting betreft het artikel dat een maand eerder in de Online-versie van H2O is verschenen (zie hieronder).

In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG jrg 35 nr 1, 2020) is dit artikel opgenomen. Functie, betekenis en belang van water voor de mens wordt toegelicht. Water is meer dan een dorstlessend vocht. Water speelt een cruciale rol bij vrijwel alle levensprocessen.

Eerder, op 13 maart 2020, is een H2O artikel verschenen waarin een theoretisch kader is gegeven voor (het bepalen van) de bio-energetische kwaliteit van water. Naast een fysisch-chemische en biologische beoordeling van de kwaliteit van water geeft de bio-energetische beoordeling een extra, subtiele kwaliteitsindruk van het water. Is uiterlijk schoon water ook altijd heilzaam voor onze gezondheid? Met voorbeelden en meetgegevens is in dit tweede H2O-artikel het theoretisch kader verduidelijkt. In dit artikel is, samen met Frank Silvis, de toepassing ervan beschreven met concrete voorbeelden en echte meetwaarden. Qua systematiek is aansluiting gezocht met het KRW-beoordelingssysteem.

In het tijdschrift H2O (13 maart 2020) is -online- een artikel verschenen over het energetisch waterkwaliteitsaspect van water. Klik op deze link voor het artikel. In dit eerste artikel wordt een theoretisch kader gegeven voor de bio-energetische waterkwaliteit, die naast de fysisch-chemische en biologische waterkwaliteit relevant is voor goed water. In een tweede H2O-artikel (april 2020) worden met voorbeelden en meetwaarden de bio-energetische kwaliteitsaspecten toegelicht.

Voor het artikel over klimaatverandering en water in Spiegelbeeld van februari 2020 klik op deze link.

In 2015 organiseerde It Fryske Gea een essaywedstrijd vanwege haar 85-jarig bestaan. De vraag hierbij luidde: Hoe ziet de Friese natuur er over 15 jaar uit. Dan immers bestaat IFG honderd jaar. Zie hier het essay, dat als winnend uit de wedstrijd tevoorschijn kwam. Over tien jaar, in 2030, kunnen we terugblikken van wat ervan geworden is.