Ellende alom

Noodweer Griekenland (26 nov 2019), Venetië staat water tot boven de knieën (14 nov 2019), IJskappen smelten sneller dan gedacht (26 sep 2019), Tyfoon Hagibis teistert Japan (14 okt 2019), Noodweer Frankrijk eist drie levens (25 okt 2019), Bosbranden frustreren Californië (1 nov 2019), Branden Australië breiden razendsnel uit (11 nov 2019), Veel schade door orkaan Filipijnen (2 dec 2019), …. etc., etc. Dit is het bovenste stapeltje van een dikke map met krantenknipsel. Er is een boek over te schrijven. De meeste berichten tonen foto's van de effecten van klimaatverandering, wereldwijd. Maar er valt meer te lezen: VN-rapport: eetpatroon op de schop om klimaat (9 aug 2019), Rutte wil schitteren op Klimaattop (2 dec 2019), hier iets minder 'etc.'. Vijfentwintigduizend mensen naar Madrid. Rutte en Timmermans nemen het vliegtuig, 'je moet toch wat' was Rutte's reactie op kritische vragen over zijn reisplannen. De vraag is even op welke wijze Rutte wil schitteren. Dat is inmiddels duidelijk geworden: Nederland heeft veel kennis op het gebied van de aanleg van waterkeringen tegen overstromingen en 'Rutte wil als liberale leider van een handelsnatie die kennis graag verkopen'. Nog steeds economie boven ecologie, hoe hardleers kan men zijn. Wel varend als op de Titanic de ondergang tegemoet ...

Oorzaak en gevolg

De discussie om de opwarming van de Aarde af te remmen (te stoppen lijkt een gepasseerd station) spitst zich toe op reductie van de antropocentrische CO2-emissie. Daarvoor moet heel wat gebeuren, terecht. Sowieso minder consumeren, minder verbruik van fossiele bronnen van energie en brandstof. Dit is a priori goed; Moeder Aarde minder aantasten en belasten. We zijn immers letterlijk bezig ons eigen huis op te eten en onze woon- en verblijfplaats te slopen. Immers 'Ecology refers to the whole environmental house in which we live', zo begint menig studieboek over natuur en milieu. Maar er is meer dan CO2. Er zit zelfs een kwalijk luchtje aan dit reukloos broeikas gas. Door zo eenzijdig te focussen op CO2 is het een stok om de consument te slaan en hem en haar een schuldgevoel aan te praten en betalingsbereid te maken om zijn en haar misdaad financieel te compenseren. De economie tiert er welig op. De hiervoor gewenste transitie biedt veel werkgelegenheid en vraagt veel grondstoffen. Ook hierover is een boek te schrijven.

Een geheel andere verzwegen oorzaak van een versterkt broeikaseffect vormen de chemtrails: vliegtuigsporen, die lang blijven hangen en op bepaalde dagen een verwachte strak-blauwe lucht veranderen in een dun raster of deken van sluierbewolking. Deze chemtrails, waarin minuscule condensatiekernen voor wolkenvorming zijn aangebracht, zijn bedoeld als een vorm van geo-engineering: beïnvloeding van het weer. Deze kwalijke praktijk werd door de Amerikanen al in de Vietnam-oorlog in zuidoost Azië toegepast. N.B. Een ander even kwalijk aspect van chemtrails is de verspreiding van condensatiekernen, waarin vaak zware metalen zitten, in de vorm van zilverjodide, loodjodide, kopersulfide en kaoliniet.

Ontbossing en bosaanplant

De Aarde ontvangt continu een enorme hoeveel zonne-energie. Dat gaat om gigantische hoeveelheden. Dankzij de aardse atmosfeer wordt die energie deels omgezet in warmte hetgeen hier het leefmilieu mogelijk en dragelijk maakt. Zonder atmosfeer, zonder broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op Aarde ca. - 18 °C bedragen. Maar die is nu gemiddeld ca. + 15 °C. Dat is mooi, nu is het meeste H2O vloeibaar en valt er goed te leven. Gaia leeft. En van de belangrijkste broeikasgassen (waterdamp H2O, koolstofdioxide CO2, methaan CH4, distikstofmonoxide N2O, ozon O3, chloor-fluor-koolstofverbindingen en zwavelhexafluoride is waterdamp veruit het belangrijkste broeikasgas. De rol van waterdamp bij de aardse temperatuurregulatie is overigens nogal complex: voor sommige processen zit er een positieve terugkoppeling achter (versnelde opwarming), voor een ander deel een negatieve feedback (met een remmend effect op temperatuurstijging). Een voorbeeld van dit laatste fenomeen is het volgende. Bij een toenemende hoeveelheid waterdamp en wolken zal minder zonlicht (energie) het aardoppervlak bereiken. Dat remt verdere verdamping en remt een temperatuurstijging af. Doordat wolken het zonlicht reflecteren wordt er minder warmte door de atmosfeer geabsorbeerd.

Klimaatverandering, bossen, urbanisatie en regionale waterkringloop hebben alles met elkaar re maken. Boven bossen en 'groen' in het algemeen wordt inkomende zonne-energie merendeels omgezet in verdamping van water met een koelend effect op de luchttemperatuur. Voor bossen wordt zo'n 70 - 80 % van de inkomende zonne-energie benut voor verdamping van water, met een koelend bijgevolg. Boven kale grond en verhard oppervlak wordt die zonne-energie vooral (voor ca. 60 - 70 %) omgezet in warmte en stijging van de luchttemperatuur. In de zomer van 2019 liep de temperatuur van (zwart!) asfalt plaatselijk op tot 60 a 70 °C. Op warme dagen is het temperatuurverschil in een stad tussen park en plein al snel meer dan 5 graden. Een andere belangrijke functie van bossen is het in stand houden van een regionale waterkringloop door verdamping van water en het vervolgens weer invangen van neerslag. Wordt deze biotische pomp verstoort door ontbossing, wegenaanleg en verstedelijking, dan zijn de gevolgen voorspelbaar. Tsjechisch onderzoek (prof. Jan Pokorny e.a.) en onderzoek van Wageningen Universiteit (Ryan Teuling e.a.) hebben dit inmiddels onomstotelijk vastgesteld. Bossen en groen zijn nodig voor het in stand houden van de regionale waterkringloop en aldus voor een stabiel regionaal klimaat. Dus de plannen van onder meer Frans Timmermans om voor grootschalige bosaanplant te pleiten zijn zo slecht nog niet. Nog belangrijker is de stoppen met de houtkap en ontbossing van de rijke aardse oerwouden met een grote biodiversiteit en het kappen van houtopslag ten behoeve van zogenaamde groene bio-energiecentrales. Dat is gekheid op een stokje.